Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

forum

Regulamin forum

REGULAMIN

I FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA

§ 1

1. Forum Beneficjentów jest forum współpracy osób reprezentujących instytucje i przedsiębiorstwa będące Beneficjentami Projektów Spalarniowych w Polsce, które:

a) podpisały Deklarację Wspólnego Działania lub przystąpiły do Deklaracji Wspólnego działania po jej podpisaniu,

b) zadeklarowały chęć aktywnego uczestniczenia w pracach Forum i realizowania programu zgodnego z założeniami przyjętymi w deklaracji.

2. Forum Beneficjentów nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznym i działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy. Jest otwarte dla innych przyszłych Beneficjentów Projektów Spalarniowych chcących działania zgodnego z głównymi celami Forum.

§ 2

1. Forum działa poprzez członków, rozumianych jako Beneficjentów Projektów Spalarniowych, niezależnie od organizacyjnej formy prawnej (Przedsiębiorstwa, Instytucje, Jednostki Samorządu Terytorialnego itp.) z zachowaniem autonomii działania.

2. Członkowie Forum działają na zasadach partnerskich, poprzez swoich przedstawicieli – Członków Zarządów i Pełnomocników ds. Realizacji Projektu. Członkowie Forum działają także poprzez upoważnione osoby oddelegowane problemowo/tematycznie.

II CELE  FORUM

§ 3

Cele Forum

  Zintegrowanie działań Beneficjentów w zakresie:

  1. Wymiany doświadczeń, przepływu informacji o występujących problemach i zagrożeniach w realizacji Projektów natury prawnej, organizacyjnej itp.
  2. Wspólnego występowania do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących I i II stopnia w sprawach związanych z realizowanymi Projektami.
  3. Promowania, rekomendowania i lobbingu na rzecz realizowanych Projektów poprzez zawarcie w materiałach promocyjnych i oficjalnych wypowiedziach itp. (krótkich informacji o pozostałych Projektach).

 

III STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 4

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Forum stanowią:

a) Walne Zebranie Przedstawicieli Beneficjentów,

b) Prezydium Forum,

c) Koordynator Forum Beneficjentów,

d) Zastępca Koordynatora Forum Beneficjentów.

§ 5

Walne Zebranie Przedstawicieli Beneficjentów

1. Walne Zebranie Przedstawicieli Beneficjentów, stanowią osoby reprezentujące Organy Wykonawcze Beneficjenta oraz Pełnomocnicy ds. Realizacji Projektu. Inne osoby Beneficjenta posiadające pełnomocnictwo Organu Wykonawczego Beneficjenta.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Przedstawicieli Beneficjentów należy:

a) ustanowienie generalnych podstaw działalności Forum,

b) wybór Prezydium i Koordynatora,

b) określanie zadań i przyjmowanie rocznych sprawozdań Prezydium.

3. Walne Zebranie Przedstawicieli Beneficjentów będzie zwoływane minimum raz w roku. Walne Zebranie Przedstawicieli Beneficjentów zwołuje Koordynator samoistnie lub na wniosek co najmniej 30 % Beneficjentów.

4. W posiedzeniach Walnego Zebrania Przedstawicieli Beneficjentów mogą uczestniczyć również osoby zaproszone z Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej I i II stopnia oraz innych instytucji wg uznania, które nie wchodzą w skład Forum Beneficjentów.

5. Uchwały Walnego Zebrania Przedstawicieli Beneficjentów podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przy czym każdemu Beneficjentowi przysługuje 1 głos. Walne Zebranie może uchwalić głosowanie tajne.

§ 6

Prezydium Forum

1. Prezydium Forum Beneficjentów w liczbie 1-3 osób stanowią osoby reprezentujące Beneficjentów wchodzących w skład Forum. Skład osobowy Prezydium jest wybierany na 2 lata i może być w każdym czasie zmieniony w przewidzianym trybie dla powołania.

2. Skład Prezydium określany jest przez Walne Zebranie Przedstawicieli Beneficjentów. W skład Prezydium z klucza wchodzi Koordynator Forum Beneficjentów.

3. Prezydium obraduje nie rzadziej niż raz na pół roku.

4. Uchwały Prezydium Forum Beneficjentów podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich uprawnionych do głosowania, przy czym każdej osobie przysługuje 1 głos.

5. Pracami Prezydium kieruje Koordynator Forum Beneficjentów.

6. Prezydium Forum Beneficjentów zdaje sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Przedstawicieli Beneficjentów raz w roku.

7. Jeśli Prezydium nie jest ustanowione, jego funkcje i zadania realizowane są przez Koordynatora Forum Beneficjentów.

§ 7

Zespoły Robocze

1. Walne Zebranie Przedstawicieli Beneficjentów lub Prezydium Forum może powołać Zespoły Robocze dla pojedynczych spraw, zagadnień, opracowań tematycznych itp.

2. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Beneficjentów lub inne osoby upełnomocnione przez Beneficjentów,  które dobrowolnie wniosą swój wkład pracy.

4.                  W pracach zespołów mogą uczestniczyć przedstawiciele dodatkowych instytucji.

5.                  Zasady funkcjonowania Zespołu ustala Zespół samodzielnie.

§ 8

Koordynator Forum Beneficjentów

1.    Koordynator Forum Beneficjentów odpowiedzialny jest za obsługę organizacyjno-administracyjną Forum. Koordynator powoływany jest na okres kadencji Prezydium Forum.

2.     Zadaniem Koordynatora jest obsługa Forum Beneficjentów:

    a. organizacja posiedzeń Walnego Zebrania Przedstawicieli Beneficjentów, posiedzeń  Prezydium Forum,

    b. bieżąca obsługa Forum – wymiana i przepływ informacji, koordynacja działań,
    c.   prowadzenie sprawozdawczości,

    d.   reprezentowanie Forum na zewnątrz.

3.    Siedzibą Koordynatora Forum jest siedziba Beneficjenta, którego osoba reprezentująca została wybrana na koordynatora.

 4. Koszty organizacyjno-administracyjne są rozliczane na koniec roku kalendarzowego i solidarnie ponoszone przez Beneficjentów – Członków Forum.

§ 9

Przyjmowanie nowych członków

1. Nowi członkowie – Beneficjenci Projektów Spalarniowych przyjmowani są do Forum uchwałą Prezydium Forum na podstawie pisemnego przystąpienia do Deklaracji Wspólnego Działania. Prezydium przyjmuje też rezygnację Beneficjenta z dalszego uczestnictwa w Forum Beneficjentów.

2. Beneficjent, który nie podpisał Deklaracji Wspólnego Działania lub nie przystąpił do Deklaracji Wspólnego Działania, ale uczestniczy w pracach Forum posiada status Obserwatora. Obserwator nie posiada prawa udziału w głosowaniach i nie może być wybierany do składu Prezydium Forum.

§ 10

Ustanie członkostwa w Forum

Członkiem Forum Beneficjentów przestaje być:

1. Beneficjent, który złożył pisemną rezygnację – z dniem przyjęcia rezygnacji przez Prezydium Forum.

2. Beneficjent działający na szkodę Forum Beneficjentów, wykluczony przez Prezydium Forum – z dniem wykluczenia przez Prezydium Forum. Beneficjentowi przysługuje w tym wypadku prawo odwołania się od decyzji Prezydium Forum do Walnego Zebrania Przedstawicieli Beneficjenta.

3. Beneficjent, który nie uczestniczył w 2 kolejnych Walnych Zebraniach Forum.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Zmiany Regulaminu i rozwiązanie Forum

1. Zmiany Regulaminu i ustalanie dodatkowych postanowień dotyczących zasad funkcjonowania Forum należy do kompetencji Walnego Zebrania Przedstawicieli Beneficjentów.

2. Rozwiązanie Forum następuje na wniosek Walnego Zebrania Przedstawicieli Beneficjentów przy obecności co najmniej trzech czwartych jego Członków, zwykłą większością głosów.

 
 
 
www.pois.gov.pl www.pronatura.bydgoszcz.pl ec.europa.eu