Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

projekt

Informacja o Projekcie

Projekt „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności.

Koszt Projektu

Planowany koszt Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-007/09-00 z dnia 3 marca 2011r.:

·         planowany całkowity koszt Projektu:  619 646 191,24 PLN,

·         w tym kwota unijnego wsparcia:  339 693 064,22 PLN.

Na skutek rozstrzygnięć przetargowych i zawartych kontraktów podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie Projektu ustalający ostateczny koszt Projektu i poziom wsparcia unijnego:

- całkowity koszt Projektu: 522 101 801 PLN

- w tym kwota unijnego wsparcia:  255 424 188 PLN

Okres realizacji Projektu

Rozpoczęcie: 21.03.2008r.

Zakończenie: 31.12.2015r.

Cel Projektu

Celem Projektu jest uporządkowanie i organizacja systemu gospodarki odpadami dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Zgodnie z zapisami prawa, podstawowym założeniem systemu gospodarki odpadami jest minimalizacja wytwarzania odpadów oraz ich maksymalne wykorzystanie surowcowe i energetyczne. Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji musi zostać ograniczona do 75% w roku 2010, 50 % w roku 2013, a w roku 2020 do 35 % w stosunku do roku bazowego, którym był 1995 rok. Ponadto zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014, w przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie.

Zakres rzeczowy Projektu

·         Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) o zdolności produkcyjnej 180 000 Mg/rok,

·         Kompostownia o wydajności 4 000 Mg/rok,

·         Stacja przeładunkowa odpadów w Toruniu o wydajności 60 000 Mg/rok,

·         Sieć przesyłowa – wyprowadzenie energii cieplnej i elektrycznej z ZTPOK wraz z całą infrastrukturą w ilości:

o   energia cieplna – 648 000 GJ/rok (180 000 MWh/rok),

o   energia elektryczna – 54 000 MWh/rok.

Zasięg Projektu

·         Bydgoszcz i gminy: Solec Kujawski, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Mrocza

·         Toruń i gminy: Lubicz, Łubianka, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Czernikowo, Obrowo.

Kontrakty realizowane w ramach Projektu

·         Kontrakt nr 1-  Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z dostawą urządzeń i ich uruchomieniem).

Kontrakt w trakcie realizaji (umowa zawarta w dniu 8.09.2012)

Wykonawca: Astaldi S.p.A. oraz Termomeccanica Ecologia S.p.A.

·         Kontrakt nr 2 – Inżynier Kontraktu (usługi)

Kontrakt w trakcie realizacji (umowa zawarta w dniu 28.07.2011r.)

Wykonawca: Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych ,,Eko-Inwest" S.A., Henryk Julian Mazur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Mazur – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych”, Cowi Polska Sp. z o.o.

·         Kontrakt nr 3 – Pomoc Techniczna dla JRP (usługi)

Kontrakt w trakcie realizacji (umowa zawarta w dniu 20.07.2011r)

Wykonawca: Konsorcjum firm Mott MacDonald Limited, Mott MacDonald Polska Sp. z o.o., BBF Sp. z o.o.

·         Kontrakt nr 4 – Działania Promujące i Informujące (usługi)

Kontrakt w trakcie realizacji (umowa zawarta w dniu 20.04.2012)

Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.

·         Kontrakt nr 5 – Edukacja ekologiczna (usługi)

Kontrakt w trakcie realizacji (umowa zawarta w dniu(16.07.2012)

Wykonawca: Partner of Promotion Sp. z o. o.

Wybudowanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zapewni wypełnienie unijnych zobowiązań w zakresie odzysku surowców i redukcji składowania odpadów na składowiskach oraz pozwoli uniknąć ewentualnych kar za niewywiązanie się z zobowiązań, wynikających z akcesji Polski do UE. ZTPOK będzie instalacją nowoczesną, spełniającą kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczną dla ludzi i środowiska, odzyskującą energię cieplną i elektryczną czyli tzw. zieloną energię.

Informacja o POIiŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Więcej na www.pois.gov.pl

 
 
 
www.pois.gov.pl www.pronatura.bydgoszcz.pl ec.europa.eu